KM64

1. คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน ศวอ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

 

ลำดับ หน่วย แผนก ชื่อกลุ่ม เรื่อง
1 สวจ.ฯ ผสวจ.ฯ (แผนกส่งเสริมการวิจัย) แผนกส่งเสริมการวิจัย  - คู่มือการจัดทำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและบทความวิชาการ
  (๓)      
2 ** ผปวจ.ฯ (แผนกประสานงานวิจัยฯ) Devil May Cry  - คู่มือการขออนุมัติปิดโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร
           (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
3 ** ผวผ.ฯ (แผนกวิเคราะห์และประเมินผล) The Monitoring  - คู่มือการปฏิบัติงานแผนกวิเคราะห์และประเมินผล 
           (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
4 กสย.ฯ ผจง.ฯ (แผนกจัดดำเนินงาน) รวงข้าว  - คู่มือ ขั้นตอนการกรอกข้อมูลลงในสมุดบันทึก
  (๕)        ทะเบียนควบคุมหมายเลขงาน
5 ** ผทสย.ฯ (แผนกทดสอบยุทโธปกรณ์) ท้ายทุ่ง  - ขั้นตอนการตรวจเช็คสภาพและล้างทำความสะอาด
           ปลอกพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์
6 ** ผฟอ.ฯ (แผนกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) Ecomnics  - ระบบจุดพลุสารดูดความชื้น จากชุดอุปกรณ์พ่นสารจากพื้น
           สู่ก้อนเมฆ ในภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เขตเงาฝน
           บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
7 ** ผรง.ฯ (แผนกโรงงาน) ฟันเฟือง  - คู่มือการใช้งานเครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับ
8 ** ผวรบ.ฯ (แผนกวัตถุระเบิด) Block guard  - การจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสารยังยั้งไฟป่า
           สูตร ทอ.๑ เพื่อขอรับรองมาตรฐานทางทหาร
9 กวศ.ฯ ผวก.ฯ (แผนกวิทยาการ) TOGETHER  - การฝึกปฏิบัติการใช้หน้ากากป้องกัน นชค.
  (๓)        Airboss Defence รุ่น C4
10 ** ผนชค.ฯ (แผนกนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี) คชรน. ทีม (CBRN. TEAM)  - การใช้หุ่นยนต์ปฏิบัติงานด้านเคมี ชีวะ รังสี เบื้องต้น
11 ** ผปวศ.ฯ (แผนกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) Science next  - การใช้เครื่องตรวจหน้ากาก
12 กสอ.ฯ ผผบว.ฯ (แผนกแผนแบบและวิเคราะห์) Design DD  - Half Scale Starter
  (๓)      
13 ** ผทคส.ฯ (แผนกทดสอบโครงสร้าง) UAV Tester  - การทดสอบโครงสร้างปีก
14 ** ผอตบ.ฯ (แผนกอากาศยานต้นแบบ) The Prototype  - โดรนดับไฟป่า
15 กกอ.ฯ   UAV PILOT  - Loitering Munition
16 กรก.ฯ ผรก.ฯ (แผนกบริการ) ขนส่งพาเพลิน  - การใช้งานและบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์
  (๓)      
17 ** ผจห.ฯ (แผนกจัดหา) เม็ดมะยม  - คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง
18 ** ผพด.ฯ (แผนกพัสดุ) RDC SUPPLY  - การจัดคลังเก็บพัสดุ
19   นงป.ฯ งบประมาณหรรษา  - การบริหารงบประมาณ
20   ผธก.ฯ Admin - Service  - การจัดทำรายงานการประชุมส่วนราชการ
21   ผกพ.ฯ กำลังพล ๖๓  - การคัดเลือกบุคคลดีเด่น
22   นยข.ฯ เสือดำ (Black Tiger)  - แนวทางการปฏิบัติการข่าวสารของ ศวอ.ทอ.
23   ผกง.ฯ เงินตรา  - การเบิกเงินจ่ายเงินในระบบควบคุมการใช้จ่าย (ECS)
24   นทสส.ฯ ICT_RDC  - คู่มือการดูแลและรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
25   นกบ.ฯ ส่งกำลังบำรุง ศวอ.ทอ.  - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
26   นธน.ฯ JAG  - หน้าที่การรายงานเมื่อต้องคดี
         
ไฟล์แนบ
ประชุม KM ปี 64 _ 25 ม.ค.64.pptx
กลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ ศวอ.ทอ. ประจำปี 64.xlsx

Administrator