KM63

๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้ส่งเสริมการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (KM Facilitator)
วันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๖

 

๒. การประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๖๒

วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒, ๐๙๐๐
ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

 

 

๓. ประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ศวอ.ทอ.ให้เป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

วันศุกร์ที่ ๓๑ ม.ค.๖๓, ๐๙๐๐
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.(๑)

 

 

๔. ประชุมย่อย ผู้ดูแลระบบ (Administrator), ผู้นำความรู้เข้าสู่ระบบ (Publisher) และผู้เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ ๑ มิ.ย.๖๓, ๐๙๐๐
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.(๑)

 

 

 

ไฟล์แนบ
ประชุมย่อย KM 1 มิ.ย.63 FINAL.pptx
ประชุม คณก.อำนวยการ KM 1 พ.ย.62.pptx
ประชุม KM ศวอ.ทอ. ครั้งที่ ๒ ปี 63.pptx
ประชุมย่อย 1 มิ.ย.63.pptx

Administrator